Tamil Dictionary 🔍

யக்ஞம்

yakgnyam


. See யஞ்ஞம்.

Tamil Lexicon


yaknjam
n.
See யஞ்ஞம்.
.

DSAL


யக்ஞம் - ஒப்புமை - Similar