Tamil Dictionary 🔍

உவையம்

uvaiyam


உவையம் முறுமுலகின் (கம்பரா. நிகும். 156). See உபயம், 1.

Tamil Lexicon


uvaiyam
n. ubhaya.
See உபயம், 1.
உவையம் முறுமுலகின் (கம்பரா. நிகும். 156).

DSAL


உவையம் - ஒப்புமை - Similar