Tamil Dictionary 🔍

தனவிருத்தி

thanaviruthi


தன்றொழில்.

Na Kadirvelu Pillai Dictionary


தனவிருத்தி - ஒப்புமை - Similar