Tamil Dictionary 🔍

அக்கமுன்றி

akkamunri


கண்.

Na Kadirvelu Pillai Dictionary


அக்கமுன்றி - ஒப்புமை - Similar