Tamil Dictionary 🔍

அகையகாதுரம்

akaiyakaathuram


திருதசேகரம்.

Na Kadirvelu Pillai Dictionary


அகையகாதுரம் - ஒப்புமை - Similar