Tamil Dictionary 🔍

அகட்டுத்தே

akattuthae


விநாயகன்.

Na Kadirvelu Pillai Dictionary


அகட்டுத்தே - ஒப்புமை - Similar