Tamil Dictionary 🔍

அகராதிக்கிரமம்

akaraathikkiramam


அகரம் முதலாக வரும் முறைமை .

தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி


அகரமுதலாகவரும் முறை. Alphabetical order;

Tamil Lexicon


akarāti-k-kiramam
n. id.+.
Alphabetical order;
அகரமுதலாகவரும் முறை.

DSAL


அகராதிக்கிரமம் - ஒப்புமை - Similar