Tamil Dictionary 🔍

யக்கியபுருஷன்

yakkiyapurushan


விட்டுணு.

Na Kadirvelu Pillai Dictionary


யக்கியபுருஷன் - ஒப்புமை - Similar